fbpx

Centrum Terapii Mozaika

Regulamin Centrum  Terapii Mozaika (dotyczy pełnoletnich pacjentów)

1. Sesje i konsultacje psychoterapeutyczne, psychologiczne obywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu telefonicznie 730 300 805 lub za pośrednictwem strony internetowej www.ctmozaika.pl oraz ich opłaceniu.
2. W przypadku wizyt pierwszorazowych warunkiem rezerwacji terminu jest wniesienie opłaty najpóźniej 24h przed wizytą.  Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu w kalendarzu danego terapeuty.
3. Potwierdzenie wizyty jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
4. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość opóźnienia.
5. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje specjalista. Jeżeli pacjent zalega z opłatą, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia. 
6. Sesja zdalna może się odbyć wyłącznie wtedy, kiedy jest wcześniej opłacona.
7. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności
A. Jeżeli wizyta nie może się odbyć, należy ją odwołać wysyłając SMS na numer 730 300 805 lub e-mail na adres: kontakt@ctmozaika.pl. Ewentualnie można zmienić wizytę w gabinecie na wizytę, zdalną (on-line), w tym samym dniu i o tej samej godzinie.
B. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty nie wymagają opłacenia.
C. W wypadku chęci odwołania wizyty informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy placówki.
D. Sesje, które odbywają się w poniedziałek należy odwołać w poprzedzającą sobotę do godz. 20:00
E. Odwołanie wizyty w czasie krótszym niż 24h, lub niestawienie się na spotkanie, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie.
F. Wizyta odwołana nieregulaminowo jest odpłatna niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
G. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę w terminie do 24h przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe spotkanie w kolejnym tygodniu.
H. Pacjent wyraża zgodę na wydanie paragonu fiskalnego, faktury lub innego dokumentu księgowego w postaci elektronicznej i przesłanie go na wskazany adres mailowy.
8. Dokumentacja sporządzana jest według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie placówki, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
9. Psychoterapeuci i Pacjenci placówki będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
10. Sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji. Sesje mogą być opłacane za pomocą płatności blik na nr telefonu 730 300 805 lub z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem przelewem bankowym, tak aby środki zaksięgowały się na rachunku bankowym placówki.
11. Opłaty za usługi dostępne w Centrum Terapii Mozaika mogą ulegać zmianie.
12. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
13. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Tajemnica terapii może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe np. w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa innych lub życia pacjenta i tylko wobec osób lub instytucji do tego uprawnionych.
14. Obowiązkiem psychoterapeuty jest korzystanie z rożnych form współpracy i superwizji, by zminimalizować ryzyko błędów.
15. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w placówce i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.