fbpx

Centrum Terapii Mozaika

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OŚWIADCZENIE   O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  CT Mozaika Sp. z o.o.; ul. Klemensiewicza 1c lok 24; 01-318 Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• przeprowadzenia diagnozy psychologicznej/terapeutycznej*  zarówno wstępnej, jak i w trakcie podjętych oddziaływań;
• przygotowania programu terapeutycznego;
• wydania zaświadczeń o uczestniczeniu w danej formie pomocy;
• udokumentowania przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego;
• prowadzenia korespondencji e-mailowej, kontaktów telefonicznych dotyczących informowania o terminach wizyt, wszelkich zmianach, jak również spostrzeżeniach i uwagach na temat udzielanej pomocy.
3. Przetwarzane dane obejmują:
• informacje o danych personalnych takich jak: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, , miejsce zamieszkania, zawód, wykształcenie, nr telefonu;
• informacje o ważnych wydarzeniach z życia Pacjenta;
• informacje o wszelkich chorobach, schorzeniach, na które Pacjent cierpi przewlekle lub przebył w przeszłości, a także chorobach występujących w najbliższej rodzinie;
• informacje dotyczące dotychczasowych oddziaływań terapeutycznych, leczniczych;
• informacje o wszelkich zdarzeniach z życia, które z uwagi na swój charakter, przebieg lub skutki silnie oddziaływały lub mogły oddziaływać na zdrowie, sprawność w tym psychikę i emocje Pacjenta.
4. Wszystkie powyższe dane są przetwarzane przez CT Mozaika Sp. z o.o. wyłącznie w powyższych celach oraz bez zgody Pacjenta/Rodziców/Opiekunów Pacjenta* nie podlegają przekazaniu jakiejkolwiek innej osobie trzeciej.
Dane mogą być udostępniane osobom prowadzącym proces superwizyjny lub inne działania wspierające, jednak wyłącznie w sposób anonimowy, bez możliwości zidentyfikowania Pacjenta.
5. Informuję, że okres przechowywania danych osobowych przez  CT Mozaika Sp. z o.o.; jest uzależniony od decyzji Pacjenta i zakończy się z chwilą, gdy Pacjent poprosi o usunięcie tych danych w zakresie, w jakim te dane będą pozostawać w dyspozycji CT Mozaika Sp. z o.o.
W razie braku odmiennej dyspozycji Pacjenta dane osobowe, które będą pozostawać w dyspozycji   CT Mozaika Sp. z o.o. po upływie 5 lat licząc od dnia dokonania ostatniej płatności na rzecz CT Mozaika Sp. z o.o.
Do celów badawczo-archiwalnych CT Mozaika Sp. z o.o. zachowuje kopie danych i dokumentacji dotyczącej przebiegu terapii, przy czym takie kopie odpowiednio zabezpieczone pozostają wyłącznie w dyspozycji CT Mozaika Sp. z o.o, nie dłużej jednak niż okres 10 lat, licząc od dnia ich sporządzenia.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zaś od dnia 25 maja 2018 roku podstawą tego przetwarzania będzie także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej RODO) tj. art. 9 ust 2 lit a) i c) RODO w zakresie danych dotyczących zdrowia  i seksualności a odnośnie pozostałych danych art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz o tym, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Informuję, że cofnięcie zgody uniemożliwi wykonywanie lub kontynuację wykonywania diagnozy, oceny  lub zaleceń dotyczących Pacjenta, a także uniemożliwi dokonanie wyboru odpowiednich oddziaływań, prowadzenia terapii, zajęć, ćwiczeń lub innych działań wspomagających.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.  Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, a  Pacjent nie jest zobowiązany do ich podania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi jednak wykonanie diagnozy, oceny lub zaleceń dotyczących Pacjenta, a także uniemożliwi dokonanie wyboru odpowiednich metod pracy oraz prowadzenia terapii lub innych działań wspomagających.

Dobrowolnie i wyraźnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  CT Mozaika Sp. z o.o wszystkich danych określonych w pkt 3 powyżej, we wszystkich celach określonych w punkcie 2 powyżej. Powyższa zgoda obejmuje każdą formę przekazywania danych, w tym w szczególności formę elektroniczną, papierową, foniczną, graficzną.